Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Kirkkoherran virantäyttö

Kirkkoherran virantäyttö

Kirkkoherran viran tultua avoimeksi tuomiokapituli julistaa viran haettavaksi. Viran hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii hakijan kelpoisuuden virkaan ja tekee välittömässä vaalissa vaaliehdotuksen ja välillisessä vaalissa antaa lausunnon seurakunnalle.

Kirkkoherran virkaan kelpoisen hakijan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi.

Vaaliehdokkaaksi kelpoinen ei ole hakija

  • joka ei täytä KJ 7:20 (voimassa 1.7.2023 alkaen) säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia
  • joka on pidätettynä pappisviran toimittamisesta
  • joka on hakijana välittömällä vaalilla valittavaan kirkkoherran virkaan paitsi KJ 7:23 2 ja 3 momentissa (voimassa 1.7.2023 alkaen) tarkoitetuissa tapauksissa
  • jolta ilmeisesti puuttuvat viran hoitamiseen tarvittavat edellytykset.

Luettelo sisältää siis myös harkinnanvaraisen hylkäämisperusteen. Esimerkiksi johtamistaidossa ilmenevät puutteet voivat olla niin suuria, että hakijalta voidaan katsoa puuttuvan viran hoitamiseen tarvittavat edellytykset.

Välitön vaali

Sen jälkeen, kun tuomiokapituli on tehnyt päätöksen hakijoiden kelpoisuudesta, sen tulee tehdä välittömässä vaalissa vaaliehdotus. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 21 §:n (voimassa 1.7.2023 alkaen) nojalla pätevistä hakijoista on vaalisijoille asetettava kolme siinä järjestyksessä, kuin heidät katsotaan taitaviksi ja kykeneviksi virkaan ottaen huomioon viran erityiset tarpeet.

Vaaliehdotuksen perusteet muodostuvat kolmesta osa-alueesta:
1. Taito, johon luetaan opinnot sekä työkokemus ja sen kautta saadut tiedot ja viranhoitokokemus sekä henkilöstökoulutus;
2. Hakijan aikaisempaan viranhoitoon ja käyttäytymiseen liittyvät tekijät ja henkilökohtaiset kyvyt haettavana olevan viran hoitamiseen;
ja
3. Haettavana olevan kirkkoherran viran erityiset tarpeet.

Ylimääräistä vaaliehdokasta koskevat säännökset on kumottu 1.1.2014 lukien.

Välillinen vaali

Välillisessä vaalissa tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon seurakunnalle. Tämän jälkeen kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee virkaan jonkun hakijoista, jotka tuomiokapituli on todennut kelpoisiksi virkaan.