Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

Toimielimen pöytäkirjaan liitetään muutoksenhakuosoitus. Päätöksiä tekeviä toimielimiä ovat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, johtokunta ja viranhaltijat, joille on delegoitu kirkkoneuvoston päätösvaltaa. Toimikunnan, johtoryhmän, vastuuryhmän tai muun vastaavan kokoonpanon pöytäkirjaan tai muistioon ei liitetä muutoksenhakuosoitusta.

Ilmaisu muutoksenhakuosoitus kattaa yleiskäsitteenä kaikki vaihtoehdot muutoksenhakukiellosta erilaisiin valitusosoituksiin. Yleiskielessä puhutaan valitusosoituksesta. Muutoksenhakuosoitus on tarkka ilmaisu. Käytännössä muutoksenhakuosoituslomakkeet täyttää useimmiten sihteeri. Vaihtoehtoinen menettely voisi olla se, että muutoksenhakuosoitus on esitäytettynä jo esityslistan mukana. Esitäyttö tapahtuu päätösehdotusten mukaan.

Muutoksenhakuosoituksen sisältö määräytyy lain nojalla, toimielin ei siis ratkaise sen sisältöä. Jokaiselle pöytäkirjan pykälälle löytyy muutoksenhakuosoituksesta kohta: muutoksenhakukielto, oikaisuvaatimusosoitus, hankintaoikaisu, valitusosoitus, hankintavalitus. Muutoksenhakuosoituksen sisällössä on oikeudellisia rajatapauksia. Muutoksenhakulomakkeen täyttäjä joutuu tekemään ratkaisut nopeasti. Ennakolta hankalaksi tiedettävissä asioissa kannattaa asiaa etukäteen selvittää.

Virheellinen muutoksenhakuosoitus ei poista keneltäkään muutoksenhakuoikeutta tai anna muutoksenhakuoikeutta. Jos on annettu virheellinen muutoksenhakuosoitus, niin asia voidaan korjata antamalla uusi muutoksenhakuosoitus ja tiedottamalla uudelleen ko. päätöksestä asianosaiselle ja kuuluttamalla nähtävilläolosta.

Tämän ohjeen sekä muuta lisätietoa löydät Jussi Liljan seurakunnan kokousmenettelyä koskevasta oppaasta. Seurakunnan kokousmenettely -opas (linkki oppaaseen)on pdf-tiedostona kirkon verkkosivuilla.