Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Rikosrekisteriotteen esittäminen

Rikosrekisteriotteen esittäminen

Virka- ja työsuhteeseen ottamisen edellytyksenä on joissakin tapauksissa, että henkilö on toimittanut pyynnöstä nähtäväksi otteen rikosrekisteristä.  Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annettua lakia  sovelletaan työ- ja virkasuhteessa tehtävään työhön, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa.

Esimerkiksi virantäyttöprosesseissa on huomioitava, että jollei viran täyttämisestä päätettäessä ole käytettävissä rikosrekisteriotetta, päätös tehdään ehdollisena. Virkaan ehdollisesti valitun on esitettävä rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän tai viran täyttävän viranomaisen erityisestä syystä myöntämän pidemmän määräajan kuluessa ehdollista valintaa koskevan päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että päätös muutoin raukeaa. Viranomainen päättää virkasuhteen jatkumisesta tai raukeamisesta.

Vapaaehtoisten rikostaustan selvittämistä koskee erillinen laki (linkki Finlex-sivustolle), jonka tulkinnasta kirkkohallitus on antanut yleiskirjeen 12/2014.

Rikosrekisteriote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Työnantaja tai muu henkilö, joka on saanut rikosrekisteriotteen nähtäväksi, ei saa ottaa siitä jäljennöstä. Rikosrekisteriote on palautettava otteen esittäneelle henkilölle viipymättä.