Tuomiokirkon lasimaalaus
Etusivu / Päätöksenteko / Sivutoimilupa

Sivutoimilupa

Sivutoimiluvasta päättää työnantaja.  Papin viran ja lehtorin viran haltijoille sivutoimiluvan myöntää tuomiokapituli. Koska kyseisissä viroissa ei noudateta työaikaa, sivutoimen hoitaminen edellyttää aina sivutoimiluvan saamista.

Pappien ja lehtoreiden sivutoimilupakäytäntö

Hakemus osoitetaan tuomiokapitulille ja siitä tulee ilmetä tehtävän sisältö sekä arvio siihen käytettävästä ajasta. Jos kyseessä on uusi sivutoimi, hakemukseen tulee liittää lausunto. Kirkkoherran sivutoimilupaa koskien lausunnon antaa kirkko- tai seurakuntaneuvosto, muiden papin tai lehtorin virkojen haltijoiden kohdalla kirkkoherra. Jos hakijalla on päättymässä oleva sivutoimilupa, jolle hän hakee saman sisältöistä jatkoa, lausuntoa ei automaattisesti tarvita. Tällöin hakija toimittaa tuomiokapitulille hakemuksen sivutoimiluvan jatkamisesta.

Lupa voidaan sivutoimen luonteesta riippuen myöntää määräajaksi tai toistaiseksi. Jos lupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi, sivutoimiluvan haltija on velvollinen ilmoittamaan sivutoimen harjoittamisen päättymisestä tuomiokapitulille.

Sivutoimilupa voidaan peruuttaa, jos se haittaa viranhaltijan virkatehtävien asianmukaista suorittamista tai viranomaisen toimintaa muutoin KL 6:30 mukaisin perustein. Kirkkoherra tai kirkko- tai seurakuntaneuvosto voi olla aloitteellinen suhteessa tuomiokapituliin, jos luvan peruuttamista on syytä harkita.

Lainsäädäntö

KL 6: 30
Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Viranhaltija ei saa ottaa vastaan eikä pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa.

Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Tuomiokapituli päättää sivutoimiluvan myöntämisestä seurakunnan papin viran ja lehtorin viran haltijalle. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi tai muutoin rajoitettuna. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Viranhaltija ei saa virkasuhteen kestäessä ryhtyä myöskään kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joita ei voida pitää hyväksyttävinä.

Muusta kuin 1 momentissa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Työnantaja voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi kieltää tällaisen sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla.

Työnantaja voi peruuttaa sivutoimiluvan 2 momentissa tarkoitetulla perusteella. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen sivutoimiluvan peruuttamista.