Piispan kaavun kaunista kirjailua
Etusivu / Tietoa hiippakunnasta / Tuomiokapitulin strategia

Tuomiokapitulin strategia

Toimintaympäristö

Oulun hiippakunta on maantieteellisesti laajin maamme hiippakunnista käsittäen 43 prosenttia Suomen pinta-alasta. Se on jäsenmäärältään kolmanneksi suurin hiippakunnista. Suurin osa hiippakunnan alueesta on harvaan asuttua aluetta, jossa väestön ikääntyminen sekä nuorten ja työikäisten poismuutto vaikuttavat seurakuntien toimintaan. Enemmistö väestöstä asuu kuitenkin kaupungeissa, kuten Oulussa ja sen lähialueella.

Oulun hiippakunnassa väestö on keskimäärin kirkollisesti sitoutuneempaa. Alueella toimivat kaikki Suomessa vaikuttavat herätysliikkeet, joista laajin on lestadiolaisuus eri suuntineen. Hiippakunnan eteläosissa vaikuttavat myös herännäisyys ja evankelisuus. Seurakunnat ovat edelleen luonteva ja toivottu yhteistyökumppani sekä viranomaisille että erilaisille järjestöille. Varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyöhön on kuitenkin tulossa valtakunnallisia rajoituksia uskonnon harjoituksen päiväkodeissa ja kouluissa.

Oulun hiippakunnassa on jo pitkään ollut monia taloudellisten vaikeuksia kanssa kamppailevia seurakuntia. Pienten ja syrjäisten seurakuntien vaikeudet johtuvat väestön ikääntymisestä sekä muuttotappioista. Kaupungistuneilla alueilla myös kirkosta eroaminen on merkittävä tekijä. Seurakuntien sopeuttamistoimenpiteet ovat johtaneet siihen, että työtä tehdään monin paikoin vähäisillä resursseilla ja kovassa paineessa.

Oulun hiippakunta operoi kolmen maakunnan alueella: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Sosiaali- ja terveysuudistus tulee vaikuttamaan seurakuntien ja kirkon yhteistyöverkostoon merkittävällä tavalla. Erilaiset yhteistyö- ja ostopalvelusopimukset, joita on tehty aikaisemmin kuntien kanssa siirtyvät maakuntien vastuulle, mikäli uudistus toteutuu odotetulla tavalla. Kuntien – kirkon vuosisataisten yhteistyökumppanien – tehtävät muuttuvat radikaalilla tavalla. Se ei voi olla vaikuttamatta seurakuntien ja kuntien yhteistyön muotoihin.

Kirkon ja Oulun hiippakunnan sisäiset prosessit

Kirkon tulevaisuuskomitean mietintö oli toukokuun 2017 kirkolliskokouksen käsittelyssä ja eteni jatkovalmisteluun. Tavoitteena on saada aikaan syvällinen muutos kirkon toimintakulttuurissa niin, että seurakunnat ja niiden toiminta yleensä sekä erityisesti seurakuntalaiset saisivat keskeisemmän aseman kirkossa. Toisaalta mietinnössä esitetään muutoksia, joilla on suoranaisia vaikutuksia tuomiokapitulin toimintaan ja kokoonpanoon.

On selvää, että tuomiokapitulien taloudelliset resurssit tulevat lähivuosina pienenemään. Loppusyksystä 2017 vaikuttaa siltä, että vuoden 2021 alusta hiippakuntien toiminnan taloudellinen raami tulee pienenemään 14 %. Taloudellisten resurssien niukentuminen haastaa hiippakuntaa useilla tavoilla. Tuomiokapitulin on valmistauduttava mitoittamaan toimintaansa uuden tilanteen mukaisesti ja mietittävä työnsä painopisteistä kokonaiskirkon uudistusten suuntaisesti.

Samanaikaisesti tuomiokapitulin rooli seurakuntien työn tukijana on ollut muutoksessa jo useita vuosia. Tuomiokapitulilla on vuosisatainen perinne piispan kansliana ja hallintovirastona, jonka yhteyteen perustettiin 1970-luvulla ns. toiminnallinen osasto aluksi lähinnä koulutustehtäviä varten. Kun tuomiokapitulin valvova ja ohjeistava rooli on vähentynyt, se on muuttumassa yhä enemmän seurakuntien palveluyksiköksi. Piispallisen kaitsentatehtävän tukemisen lisäksi, se pyrkii tarjoamaan seurakunnille neuvonnan ja kehittämistoiminnan avulla keinoja löytää itse ratkaisuja ja toimintatapoja, jotka ovat muuttuvassa tilanteessa tarpeen.

Strategiatyö 2015-2017

Kevään 2017 aikana toteutuneen Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin strategiaprosessin pohjana on ollut jo 2015 alkanut työyhteisötyöskentely. Lähtölaukauksena olivat Lapuan ja Oulun hiippakunnan yhteiset kehittämispäivät Nilsiän Aholansaaressa kesäkuussa 2015. Tuomiokapitulin toiminnan arviointi ja kehittäminen olivat vuoden 2016 aikana erityisenä painopisteenä. Talon sisäiset kehittämisprosessit ovat tapahtuneet ODL:n työelämäpalveluiden vetäminä. Tarkoituksena on ollut löytää toimintatapoja, joilla seurakuntia voitaisiin palvella entistä paremmin muuttuvissa olosuhteissa.

Vuoden 2016 syksyllä toteutettiin laaja kysely kaikille Oulun hiippakunnan työntekijöille. Erilainen neuvonnallinen tuki nähtiin tärkeänä tuomiokapitulin tehtävänä. Kyselyssä tuli myös esille työn ja työyhteisön kehittämiseen sekä työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvien palvelujen tarve. Tämä on ollut nähtävissä myös päivittäisessä työssä kysymyksiin liittyvien yhteydenottojen suurena määränä.

Strategiatyön lähtökohtana on ollut kokonaiskirkon Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020 –asiakirja. Sen visio kirkosta 2020 on seuraava:

Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä.

Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin tehtävänä on tukea seurakuntia tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Tätä asiakirjaa luettaessa on tärkeää huomata, ettei tämä ole koko Oulun hiippakunnan strategia vaan nimenomaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin strategia. Oulun hiippakunnan kokonaisuus muodostuu sen seurakuntien strategioista, jotka liittyvät niiden perustehtävään. Tämä käsissä oleva asiakirja ohjaa tuomiokapitulin toimintaa sen tehtävässä seurakuntien työn tukijana.

 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin Missio, arvot ja visio

Missio

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli rakentaa Kristuksen kirkkoa tukemalla seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia tehtävässään.

Arvot

Kunnioitus – monimuotoisuuden näkeminen rikkautena
Luottamus – toimintaa ohjaavat oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
Tavoitteellisuus – rakennamme yhdessä tulevaisuutta

Visio

Rohkaisemme seurakuntia elämään levollisesti Jumalan rakkaudesta ja hyödyntämään voimavarojansa. Olemme helposti lähestyttäviä. Työmme on alueellisesti kattavaa, verkostoitunutta ja monialaisuutta tukevaa.

Strategian osa-alueet:

Kumppanuus – Yhteydenpito seurakuntiin ja yhteistyö paikallisten tarpeiden pohjalta.
Työn ilo ja työhyvinvointi – Osaaminen, uudistuminen ja työhyvinvointi tuomiokapitulissa.
Työn edellytykset –  Toiminnan talous ja muut resurssit hiippakunnassa ja kokonaiskirkossa.
Työn rakenteet –  Kaitsennan, johtamisen, työnjaon ja toiminnan toteutuminen hiippakunnassa.